Die Hörmüller-Orgel in der Kreuzkirche Ochsenfurt (1831) (I/6)

Orgel Kreuzkirche Ochsenfurt

**********

Disposition

Manual (C-c3, kurze Oktave)
1. Gedackt 8'
2. Principal 4'
3. Octav 2'
4. Quinte 1 1/3'
5. Mixtur 3-fach

Pedal (C-d1, kurze Oktave)
6. Subbaß 16'

Pedalkoppel

**********

Konzert zur Spitalkirchweih am 20. September 2009
Programm: Teil a / Teil b

**********
 
[Kontakt]